Condicións xerais de contratación

Para ver as condicións de contratación en castelán pique aquí

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN

1. CARÁCTER DO CONTRATO

As presentes condicións de contratación aplícanse á compravenda de produtos na web de Dequenvessendo, S. C. O idioma das devanditas condicións é o galego. Estas condicións de contratación redáctanse de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e terán forza de contrato entre as partes unha vez que sexan aceptadas.

2. OBXECTO DO CONTRATO

O presente contrato como ten obxecto a venda de produtos téxtiles e de moda con deseños exclusivos.

3. QUEN SON

O prestador de servizos é Dequenvessendo, S. C que opera na internet a través do dominio www.xentedebarrio.es e con domicilio a efectos de notificacións en Santo Tomás, número 73, baixo, local 14. 15002 A Coruña, España, e número de Identificación Fiscal J-70616073.

4. CONTIDOS E INFORMACIÓN FORNECIDA NA PÁXINA

Dequenvessendo, S. C resérvase o dereito para modificar a oferta comercial presentada na súa páxina (modificacións sobre produtos, prezos, promocións e calquera outra condición dos produtos e servizos ofrecidos) en calquera momento.

Dequenvessendo, S. C fai todos os esforzos dentro dos seus medios para ofrecer a información contida no website de forma veraz e sen erros tipográficos.

No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade de Dequenvessendo, S. C procederíase inmediatamente á súa corrección. De existir un erro tipográfico nalgún dos prezos mostrados e algún cliente tomase unha decisión de compra baseada no devandito erro, Dequenvessendo, S. C, comunicaralle ao cliente devandito erro e o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

Os contidos do espazo web www.xentedebarrio.es poderían, en ocasións, mostrar información provisional sobre algúns produtos. No caso que a información facilitada non correspondese ás características do produto o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

5. COMO PODO FACER UN PEDIDO?

Para realizar un pedido vostede debe ser maior de 16 anos. Pode facer un pedido mediante

• A súa conta de usuario como usuario rexistrado
• Como convidado sen rexistro

O usuario independentemente do sistema que adopte, pode navegar entre os distintos produtos e seleccionar o que desexe engadíndoo ao seu carriño da compra. Pode engadir tantos produtos distintos ou unidades do mesmo produto como desexe.

Unha vez que desexe finalizar a compra debe pulsar no botón correspondente podendo realizar o pago sen estar rexistrado ou mediante os datos de usuario rexistrado.

Antes de finalizar o proceso de pago o usuario poderá ver o custo final e completo do seu pedido o cal será enviado ao seu correo electrónico unha vez formalizado o pedido.

Unha vez que efectuase o pago recibirá no seu correo electrónico unha confirmación de compra cun resumo do pedido e das condicións de venda.

Dentro do interese lexítimo do vendedor poderemos informarlle sobre as incidencias relativas ao seu pedido a través dos medios de contacto facilitados, incluídos servizos de mensaxería instantánea.

No caso de que o usuario opte por cancelar as notificacións por medios electrónicos poderá deixar de recibir notificacións importantes relativas ao seu pedido, non facéndose Dequenvessendo, S. C responsable de demoras na entrega por tal circunstancia.

6. DISPOÑIBILIDADE DOS PRODUTOS

Dequenvessendo, S. C garante aos seus clientes a dispoñibilidade e o prazo de entrega dos produtos que se ofrecen no seu website. Todos os produtos están suxeitos a límite de existencias, o cal será advertido na dispoñibilidade do produto.

Se algún produto non estivese dispoñible, no momento de realizar a compra informaráselle da posibilidade de realizar unha reserva. O sistema informaralle do prazo estimado de entrega e unha vez que o produto estea dispoñible informaráselle da tramitación do pedido aplicándose os prazos de entrega habituais desde ese momento.

Se algún produto non estivese dispoñible unha vez realizado o pedido, informarémoslle con moita brevidade. En tal caso poderá resolver a súa compra e devolveráselle o importe íntegro da mesma polo mesmo medio de pago realizado ou activar a reserva do produto, procedéndose segundo o descrito no parágrafo anterior.

O prezo dos produtos será o que se estipule en cada momento no noso sitio web. O prezo determínase en euros.

7. ÁMBITO XEOGRÁFICO

Por razóns loxísticas, preferentemente enviamos os nosos produtos a territorios dentro dá península. Aos pedidos con destino territorios insulares, Ceuta e Melilla aplicaránselles as condicións particulares detalladas máis adiante sobre prazos de entrega e gastos de envío.

8. IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

Os prezos dos produtos expostos na páxina web www.xentedebarrio.es, inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE/IVE).

As compras que vaian ser entregadas dentro do territorio de calquera dos estados membros da Unión Europea estarán suxeitas a IVE/IVE.

9. FORMA DE PAGO

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir abonar as compras que realice mediante pasarela de pago que acepta pago con tarxeta de débito/crédito ou mediante paypal.
Se desexa obter factura da súa compra pode solicitala a contacto@xentedebarrio.es.

10. GASTOS, FORMA E PRAZOS DE ENVÍO

Os gastos de envío aplicables aos nosos pedidos son en todos os casos os seguintes:

• 2,5 euros (dous euros e cincuenta céntimos) para os pedidos que se recollan nos puntos de recollida e entrega habilitados.
• 5 euros (cinco euros) para os envíos por mensaxería.
• 11 euros (once euros) para os envíos a territorios insulares, Ceuta e Melilla.

Todos os pedidos entregaranse partir do momento da compra nun prazo de:

• 72 horas dentro da provincia da Coruña.
• Ata 5 días laborables no resto da península.
• Ata 7 días laborables en territorios insulares, Ceuta e Melilla

O envío realízase a través de servizos de transporte de terceiros que algúns casos poden permitir levar a cabo o seguimento do pedido desde os seus servizos.

A entrega levará a cabo na dirección sinalada no momento da compra. En caso de non atoparse nese momento o destinatario deixaráselle un aviso para que proceda a recollelo nas oficinas de correos ou da empresa de transporte máis próximas ao seu domicilio.

Dequenvessendo, S. C envía os seus pedidos nunha embalaxe especialmente deseñada para protexer os seus produtos durante o transporte e minimizar a posibilidade de accidentes e deterioracións. Ademais, todos os nosos envíos están garantidos e contan cun seguro contra perda ou rotura.

11. GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN

Ofrecemos a posibilidade de devolver ou substituír parte ou a totalidade do seu pedido no caso de que o produto recibido non estivese en condicións ou non cumpra coas súas expectativas.

O cliente poderá devolver calquera artigo que comprase na nosa tenda, a condición de que os produtos presenten algún dano e non fosen abertos e manipulados. En caso de devolución Dequenvessendo, S. C correrá cos gastos de devolución.

Nestes casos, Dequenvessendo, S. C devolverá os cartos da compra a través dun cupón polo mesmo valor para o seu troco na tenda. Tamén se pode, se o prefire, recibir un novo produto sen custo. Os cupóns ou vales trocables terán unha caducidade de 6 meses desde a súa emisión.

Se un produto distinto ao solicitado polo cliente fose entregado por erro de Dequenvessendo, S. C, entregaráselle o produto correcto sen ningún cargo adicional para o comprador, correndo Dequenvessendo, S. C, cos gastos de transporte da devolución no seu caso, así como os correspondentes ao novo envío.

Dequenvessendo, S. C non se fai responsable do mal uso ou manipulación do produto por parte do cliente. En tal caso, Dequenvessendo, non se fai responsable do mesmo e non procederá á súa devolución.

Para calquera incidencia relacionada coa devolución de artigos da nosa tenda pode contactar co noso departamento de Atención ao cliente vía email contacto@xentedebarrio.es

12. DEREITO DE DESESTIMIENTO

No caso de que o pedido non se axuste ás súas expectativas, dispón de 14 días naturais para devolvernos o seu pedido con total liberdade e sen custo algún para vostede, salvo os gastos de devolución que correrán por conta do cliente. Pode exercer devandito dereito mediante o este formulario picando aquí e remitíndoo ao correo de contacto@xentedebarrio.es.

En todo caso, e de conformidade co disposto no artigo 103 da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios, en concreto, as letras c) d) e e) o dereito de desistencia non se poderá levar a cabo naqueles bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor.

Tampouco aplicará este dereito nos produtos que fosen usados, lavados ou que non presenten as etiquetas orixinais correctamente dispostas.

13. COMO DEVOLVER UN PRODUTO

Nos casos anteriores (devolución ou desistencia) o consumidor terá a posibilidade de levar a cabo sen custo a devolución do produto nun punto de recollida cando sexa posible ou ben mediante entrega e recollida no domicilio de entrega á empresa de transporte.

En todo caso, as instrucións para levar a cabo a devolución serán facilitadas durante o proceso de xestión e tramitación desta.

14. OBRIGAS DO CLIENTE

Ou cliente comprométese en todo momento a facilitar información veraz sobre vos datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización do pedido, e a mantelos actualizados en todo momento, así como custodiar con dilixencia as claves de acceso que se lle proporcionen para ou acceso á páxina web.

Ou cliente comprométese a aceptar todas as disposicións e condicións recollidas nas presentes Condicións Xerais de Contratación entendendo que recollen a millor vontade de servizo posible para ou tipo de actividade que desenrola Dequenvessendo, S. C.

Ou cliente comprométese a posibilitar a entrega do pedido solicitado facilitando unha dirección de entrega na que poida ser entregado ou pedido solicitado dentro do horario habitual de entrega de mercadorías (de luns a vernes de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00) ou aquel que lle especifique ou repartidor non seu caso. Non caso de incumprimento por parte do cliente desta obriga, Dequenvessendo, S.C non terá ningunha réponsabilidade sobre ou atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo cliente.

15. PROTECCIÓN DE DATOS E CONFIDENCIALIDADE

Para coñecer a nosa política de protección de datos faga clic aquí.

Todas as operacións de pago on- line realízanse a través dun servidor seguro, baseado non estandar SSL que protexe vos datos fronte a intentos de violación por terceiros. Vos datos do proceso de compra se gardan nunha base de datos deseñada para tal efecto.

Vos datos de compra, en cumprimento coa lexislación española serán conservados polo menos durante cinco anos polo que non se poderán borrar nen rectificar, ainda que ou cliente así ou solicite.

16. LEXISLACIÓN APLICABLE E FORO

A lexislación aplicable para resolver calquera conflito respecto á interpretación destas condicións é a lexislación española, así como vos Tratados Internacionais que subscriba España.

As partes sométense, a súa elección, para resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do endereito do usuario.

Ou consumidor dispón ademáis da posibilidade de acudir ao servizo de resolución de disputas en liña dá Comisión Europea.

17.COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto achega das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:

contacto@xentedebarrio.es se ou fai a través de correo electrónico ou ben por escrito a Dequenvessendo, S. C, Rúa Santo Tomás, número 73, baixo, local 14. 15002 A Coruña, España.