Aviso legal. condicións de uso da páxina web

ANEXO I AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

  • DEQUENVESSENDO, S.C. J-70616073
  • Enderezo Social: Santo Tomás, número 73, baixo, local 14. 15002 A Coruña, España
  • Correo electrónico: contacto@xentedebarrio.es.

2. CONDICIÓNS DE USO

i. www.xentedebarrio.es é a páxina web na que DEQUENVESSENDO, S.C con CIF J-70616073 ejerce a sÚa actividade comercial (en adiante XentedeBarrio).

ii. A utilización deste espacio web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario deste aviso legal e condicións de uso, ou been daquelas que se encuentren vixentes en cada momento no que o usuario acceda ao mismo, así como das condicións Xerais de contratación dos productos e servizos que ofrece.

iii. Só se permite o acceso a este sitio web, así como seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes Condicións de uso, a Lei aplicable en cada momento, así como a moral, bos cosumes e orden público. A empresa resérvase o Dereito a retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a cualquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como a poñeer en coñecemento das Autoridades competentes a realización de actividades que puideran ser constitutivas de Autoridade.

iv. XentedeBarrio resérvase o Dereito unilateral de modificar en cualquera momento as presentes Condicións de Uso, así como cualquera outras condicións Xerais ou particulares da sua páxina web. Tamén resérvase o Dereito a modificar en cualquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así como os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos.

v. O usuario recoñece que o acceso a este sitio se realiza baixo o seu libre consentimento e é réponsabilidade exclusiva súa.

vi. XentedeBarrio resérvase o Dereito de poner en coñecemento da Autoridade competente cualquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou Dereitos ou poidan ser constitutivos de doito.

vii. XentedeBarrio resérvase o Dereito a poñer fin a este servizo web en cualquera momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

3. CLÁUSULA DE RESERVA DE DEREITO DE ACCESO

i. XentedeBarrio estabrece os controis que en función dos seus recursos e estado da técnica considera axeitados para controlar dito acceso.

ii. O usuario coñece esta limitación e o acceso a dita zoa realízase baixo a sua exclusiva réponsabilidade.

4. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

i. XentedeBarrio, non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de cualquer dano e perxuizo producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, cualquera que sexa a sua natureza, que se deriven do uso da información contida na Web.

ii. No caso de que, por mor dun ataque informático, producíranse erros na información facilitada, XentedeBarrio non se fai responsable de tales erros, así como dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

iii. XentedeBarrio ofrece enlaces de terceiros que entiende que poden ser de interese na súa páxina web para os visitantes, pero non se fai responsable en ningún caso do contido e información que poidan suministrar.

iv. O contido de esta web é meramente informativo, no asumindo responsabilidade en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada, pode poñerse en contacto a través da dirección de correo contacto@xentedebarrio.es.

5. REXISTRO DE USUARIOS

O usuario pode rexistrar unha conta na nosa páxina web aceptando a nosa política de privacidade.

A creación dunha conta supón a aceptación destas condicións:

1. A sua conta é persoal e intransferible.

2. O usuario debe protexer e salvaguardar as suas credenciais de acceso, incluida o seu contrasinal.

3. Calquer uso das suas credenciais de acceso sen que houbese mediado notificación de roubo ou perda por parte do usuario entenderase efectuado por parte do usuario.

4. XentedeBarrio resérvase o Dereito de restrinxir o acceso a o seu espacio web por motivos de seguridade ou manteñemento.

6. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

i. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, o calquera elemento incorporado no diseño deste sitio pertence en exclusiva a XentedeBarrio. O logotipo de XentedeBarrio atópase rexistrado e protexido por Dereitos de propiedade industrial. O usuario recoñece e acepta estes Dereitos. Os elementos de esta web sobre los que XentedeBarrio no ten Dereitos de propiedadee intelectual ou industrial usanse co correspondiente permiso.

ii. Está prohibida reproducción de todo ou parte do contido de www.xentedebarrio.es así como a sua transmisión ou rexistrado por nengún sistema de recuperación de información, en nengún xeirto ou en nengún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, de XentedeBarrio.

iii. Non está permitido eludir os Dereitos de XentedeBarrio sobre os elementos gráficos protexidos por Dereitos de autor, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección dos contidos. Permítese o Dereito de cita sempre que se indique a fuente da que provén.

iv. Calquera violación dos Dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos de XentedeBarrio, será obxecto das oportunhas medidas legais para acadar a protección destes.

7. LEXISLACIÓN APLICABLE

i. XentedeBarrio informa que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por elo a única lexislación aplicable para resolver calquera conflicto répecto á interpretación destas condicións, é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que teña suscrito España.

ii. De conformidade coa la legislación de Consumidores e usuarios as partes se someten á competencia de los Tribunais do Enderezo do consumidor.

8. COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquer aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:

contacto@xentedebarrio.es se o fai a través de correo electrónico ou ben por escrito a DEQUENVÉSENDO, S.C. Santo Tomás, número 73, baixo, local 14. 15002 A Coruña, España.